Gwarancja i serwis

Wszystkie oferowane w sklepie zegarki posiadają gwarancję sklepu ABENTO wynoszącą zwykle 2-3 lata licząc od daty zakupu. W przypadku większości zegarków Skagen gwarancja jest dożywotnia. Okres gwarancji jest zawsze wyszczególniony na karcie gwarancyjnej ABENTO.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obsługiwany jest przez ABENTO wyłącznie w Polsce na podstawie Karty Gwarancyjnej ABENTO i faktury zakupu w sklepie ABENTO – zgłoszenia gwarancyjne przyjmowane są pod adresem e-mail: Adres email jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dla Państwa wygody, w przypadku zgłoszenia reklamacji zlecamy firmie kurierskiej odbiór paczki z zegarkiem od Państwa, a po dokonaniu naprawy zegarek odsyłany jest również przesyłką kurierską pod wskazany adres bezpłatnie, bez ponoszenia przez klienta żadnych kosztów wysyłkowych. Istnieje również możliwość nadania i odbioru przesyłki w Paczkomatach InPost lub odesłania Pocztą Polską.

Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji należy przesłać do ABENTO za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Nabywcy lub nr zamówienia oraz opisać problem. Sprawy reklamacyjne rozpatrywania są na podstawie opinii Serwisu ABENTO, weryfikującego usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, natomiast najpóźniej w ciągu 28 dni, gdy serwis produktu musi odbyć się poza granicami Polski.

Warunki gwarancyjne dołączane do dokumentu sprzedaży
(ostatnia aktualizacja 21.01.2019 r.)
 1. Firma ABENTO udziela Klientowi gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na Karcie Gwarancyjnej ABENTO oraz fakturze zakupu. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli w kolumnie Gwar. i jest liczony od daty otrzymania towaru przez Odbiorcę. Przedstawienie oryginału Karty Gwarancyjnej ABENTO oraz dowodu zakupu: faktura (może być kopia), potwierdzenie wykonanego przelewu bankowego lub dokonanej płatności kartą płatniczą, jest niezbędne do uznania prawa Klienta do opieki gwarancyjnej.
 2. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: (a) po upływie okresu Gwarancji, (b) w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta, przez podmiot inny niż firma ABENTO lub przez podmiot inny niż autoryzowany serwis gwarancyjny Producenta towaru, (c) w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami firmy ABENTO i Producenta towaru, (d) w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie z zaleceniami firmy ABENTO i Producenta towaru, (e) w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia elektrycznego, oddziaływania termicznego lub chemicznego, (f) w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 3. Gwarancją objęty jest mechanizm zegarka. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne zegarka, takie jak bateria, pasek lub bransoleta, wszelkie mocowania, przyciski, szkiełko oraz koperta i inne jej elementy.
 4. Udzielona Klientowi Gwarancja zostaje zachowana w mocy w przypadku dokonania standardowej wymiany baterii lub czyszczenia lub smarowania mechanizmu przez wyspecjalizowany punkt zegarmistrzowski i zgodnie ze sztuką zegarmistrzowską. Fakt wykonania usługi serwisowej powinien zostać potwierdzony fakturą, rachunkiem lub paragonem zawierającym opis dokonanej czynności serwisowej.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez firmę ABENTO oświadczenia Klienta informującego o wadzie towaru oraz nadesłania wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Firma ABENTO rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni.
 6. Jeżeli w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, firma ABENTO stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, firma ABENTO poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Firmę ABENTO kosztów wysyłki. W przypadku uznania reklamacji za niezasadnej (m.in. w przypadku, gdy wskazana przez Klienta usterka nie występuje lub nie stwierdzono występowania wady) Klient zobowiązany jest do zapłaty firmie ABENTO kosztów związanych z diagnostyką i ekspertyzą w zakresie wad towaru lub jego części.
 7. Firma ABENTO nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 8. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć firmie ABENTO w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności oryginał Karty Gwarancyjnej ABENTO i faktura zakupu (może być kopia faktury, potwierdzenie wykonanego przelewu bankowego lub dokonanej płatności kartą płatniczą) są potrzebne w celu weryfikacji uprawnień klienta do zgłoszenia reklamacji. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu. Całość Klient powinien zapakować w zewnętrzne, odpowiednio większe pudełko kartonowe oraz wypełnić puste przestrzenie materiałami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się i zapewniające odpowiednią amortyzację wstrząsów podczas transportu, a następnie okleić pudełko taśmą samoprzylepną w celu uniemożliwienia dostępu do zawartości osobom trzecim.
 9. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej: Klient sklepu po weryfikacji zgłoszenia otrzymuje w wiadomości email etykietę wysyłkową, którą należy wydrukować i nakleić na paczkę, a następnie uzgodnić z ABENTO termin i adres odbioru przesyłki przez kuriera. Wysyłka jest bezpłatna w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
 10. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta w ciągu 6 miesięcy od przekazania przez ABENTO informacji o gotowości do wysyłki Klient zrzeka się praw własności i wyraża zgodę na utylizację lub przekazanie towaru do wykorzystania jako części zamienne w działaniach serwisowych ABENTO.
 11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. W pozostałym zakresie warunki niniejszej Gwarancji normuje Kodeks cywilny.
 12. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są pod adresem: Adres email jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Polecane produkty

MORGAN M993B MORGAN M993B 299 zł 199 zł (-33%)

MORGAN M1016F MORGAN M1016F 299 zł 199 zł (-33%)